Go directly to content Go directly to footer

Digital Platforms Income information/DAC7

EU Directive on Administrative Cooperation (DAC7) for Digital Platforms

The EU has introduced Directive (EU) 2021/514 (DAC7) to ensure greater tax transparency in the digital economy in the EU. The implementation of this Directive in the Netherlands means that as of 1 January 2023, platform operators will be required to provide information on sellers making use of these platforms, such as their income, to the tax authority.

For platform operators

Step 1 Determine if you are obliged to report DAC7.

Use the information available on the Tax Authorities' website:

Step 2 Determine how you will achieve reporting.

To select the required data, place it in the required XML structure and exchange it via Digipoort, you can purchase software, have it developed, develop it yourself or use the services of a (tax) service provider.

If you want to outsource DAC7 software development, you can inquire with your tax intermediary. Currently, we know of software solutions offered by Deloitte, EY, PWC, KPMG Meijburg,Fonoa. You can also contact the market parties CreAim and Ex Nihilo.

In addition to these two parties, are you or do you know a commercial DAC7 software developer? Let us know. We then add this organization to our market party overview.

For software developers

Will you develop software for this reporting?
Then please register for an account on this website.

This gives you access to the technical specifications, the Validation Test Service and our service desk. You will also receive our news items about this report with information about, among other things, new developments and new versions of specifications.

DAC7-reporting in XML-format.

To select the necessary data and place it in the required XML structure, refer to the specifications published on the SDM-site.

You can validate the test messages generated by your software in the Validatie Test Service (VTS).
In the document 'Specifications ValidationTestService Digital Platforms Income Information_DAC7' you can read what the VTS checks and what restrictions apply to the VTS.

Exchanging messages via Digipoort.

To exchange messages via Digipoort, consult the Dialogue Model for the interaction between a submitter and the Tax Authorities. The Digipoort WUS for Business interface is used for the DAC7 reporting. The current interface specifications are on the website of Logius.  To exchange messages via Digipoort, the sender requires a PKIoverheid certificate.

EU-richtlijn voor gegevensuitwisseling digitale platformen (DAC7)

De EU voert de nieuwe Richtlijn (EU) 2021/514 (DAC7) per 2023 in om te zorgen voor meer fiscale transparantie in de digitale economie. Dit betekent dat digitale platformen in de toekomst verplicht zullen zijn om informatie over verkopers die gebruikmaken van deze platformen, zoals hun inkomsten, door te geven aan de Belastingdienst.

Voor platformexploitanten

Stap 1 Bepaal of u DAC7-rapportages moet aanleveren.

Gebruik hiervoor de informatie die beschikbaar is op de site van de Belastingdienst:

Stap 2 Bepaal hoe u het rapporteren gaat realiseren.

Om de benodigde gegevens te selecteren, in de vereiste XML-structuur te plaatsen en uit te wisselen via Digipoort kunt u software aanschaffen, laten ontwikkelen, zelf ontwikkelen of gebruik maken van diensten van een (fiscaal) dienstverlener.

Wilt u de DAC7 softwareontwikkeling uitbesteden dan kunt u hiervoor informeren bij uw fiscaal intermediair. Momenteel is bij ons bekend dat er software oplossingen geboden worden door Deloitte, EY, PWC, KPMG Meijburg,Fonoa. Tevens kunt u terecht bij de marktpartijen CreAim en Ex Nihilo.
Bent u of kent u naast deze twee partijen een commercieel DAC7 software-ontwikkelaar? Laat het ons weten. Dan voegen we deze organisatie toe aan ons marktpartijen overzicht.

Voor softwareontwikkelaars

Gaat u software ontwikkelen voor deze rapportage?
Meldt u dan aan voor een account op deze website.

Hiermee krijgt u toegang tot de technische specificaties, de Validatie Test Service en onze servicedesk. Ook ontvangt u onze nieuwsberichten over deze rapportage met informatie over onder andere nieuwe ontwikkelingen en nieuwe versies van specificaties.

DAC7-rapportage in XML-formaat.

Om de benodigde gegevens te selecteren en in de vereiste XML-structuur te plaatsen raadpleegt u de specificaties die op de ODB-site zijn gepubliceerd.

U kunt de door uw software gegenereerde testberichten valideren in de Validatie Test Service (VTS).
In het document ‘Specifications ValidationTestService Digital Platforms Income Information_DAC7’ kunt u lezen wat de VTS controleert en welke beperkingen er voor de VTS gelden.

Uitwisselen van berichten via Digipoort.

Voor het uitwisselen van berichten via Digipoort raadpleegt u het Dialoogmodel voor de interactie tussen een inzender en de Belastingdienst. Voor de DAC7-rapportage wordt gebruik gemaakt van het koppelvlak Digipoort WUS voor Bedrijven. De actuele Koppelvlakspecificaties staan op de website van Logius.  Voor het uitwisselen van berichten via Digipoort heeft de inzender een PKIoverheid certificaat nodig.

On this Page